Selectiegesprekken

U wilt de juiste persoon op de juiste plek en u wilt de vaardigheden ontwikkelen om toekomstige medewerkers op een professionele manier te selecteren. In deze training leert u hoe u de medewerkers er uit pikt die daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het realiseren van beoogde organisatiedoelstellingen en daarmee mensen met de juiste motivatie en competenties aan uw organisatie bindt. Competentiemanagement in optima forma!

Aangezien een training selectiegesprekken gaat over het aanleren van vaardigheden en de kwaliteit van een selectiegesprek vooral bepaald wordt door de gespreksvoering, is de training praktisch georiënteerd en zal de focus zal liggen bij het oefenen met praktijkgerichte casussen. Deze casussen zullen voor een groot deel toegesneden zijn op de functieprofielen zoals die door uw organisatie gebruikt worden. Bij het oefenen zal gebruik gemaakt worden van een rollenspeler die zeer goed in staat is gedragingen of houdingen neer te zetten waarmee u als deelnemers graag wilt oefenen. Op deze manier dragen we er zorg voor dat er ook een directe link is met de dagelijkse praktijk.

Naast de praktische insteek die gehanteerd zal worden, zal er gedurende uiteraard de training ook tijd worden ingeruimd om de theorie aan te reiken die nodig is om context en kader te geven aan de te leren vaardigheden. Om deze theorie zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het kennisniveau van de deelnemers zal er een inventarisatie gemaakt worden van de voorkennis met betrekking tot gesprekstechnieken. Op basis deze (korte) inventarisatie zal bekeken worden welke relevante theorie herhaald moet worden of wellicht aangevuld moet worden met ‘nieuwe’ theorie. De theorieën die als kader gebruikt kunnen worden bij het aanleren van vaardigheden zijn de volgende;

  • Het competentiemodel (NSA SBL etc)
  • STAR(RT) Methodiek
  • LSD Model
  • Johari-window.
  • Niveaus van communicatie

Tot slot zal naast deze gedoseerde afwisseling tussen het aanreiken van kennis en het aanleren van vaardigheden zal gedurende de training nadrukkelijk stilgestaan worden bij de procedurele aspecten die van belang zijn voor het ‘professioneel’ voeren van selectiegesprekken. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de voorbereiding en het maken van een selectieprotocol.

Na afloop van de training heeft u inzicht in de plaats en de functie van het selectiegesprek binnen competentiemanagement.
Daarnaast weet u:

  • Hoe u een selectiegesprek voorbereidt en opbouwt
  • Hoe u selectiecriteria vaststelt
  • Hoe u de kans een verkeerde beoordeling kunt beperken
  • Hoe u de technieken en gespreksvaardigheden voor selectiegesprekken toe moet passen
  • Hoe u tot consensus kan komen