functioneringsgesprekken

Als leidinggevende staat u soms tussen twee vuren: enerzijds zijn er de resultaten waarop u moet sturen, anderzijds zijn er de medewerkers met hun eigen ontwikkelingsvraag. In deze training laten wij u ervaren hoe u deze gesprekken (het plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek) op een voor beiden inspirerende én resultaatgerichte manier kunt aanpakken.

Aangezien Bonnier & Braun overtuigd is van de kracht van leren door ervaren, zal er tijdens de training ruim aandacht zijn voor oefenen  en doen. Bonnier & Braun zal in het programma dan ook de focus  leggen op het aanleren van de vaardigheden die de deelnemer nodig heeft om functioneringsgesprekken als een waardevol sturings- en ontwikkelmiddel in te zetten. Er zal dus veel geoefend worden met praktijkgerichte casussen. Deze casussen zullen grotendeels afgeleid zijn van de casussen die de deelnemer zelf heeft ingebracht. Bij het oefenen zal gebruik gemaakt worden van een getrainde rollenspeler.

Naast de praktische insteek die gehanteerd zal worden, zal er gedurende de training uiteraard ook tijd worden ingeruimd om de theorie aan te reiken die nodig is om context en kader te geven aan de te leren vaardigheden. Om deze theorie zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het kennisniveau van de deelnemers zal er een inventarisatie gemaakt worden van de voorkennis c.q. basiskennis met betrekking tot gesprekstechnieken etc. Na deze inventarisatie zal bekeken worden welke relevante theorie herhaald moet worden of wellicht aangevuld moet worden met ‘nieuwe’ theorie. De theorieën die als kader gebruikt kunnen worden bij het aanleren van vaardigheden zijn de volgende;

  • Inleiding in gesprekstechniek
  • Niveaus van communicatie.
  • Roos van Leary
  • Regels van Feedback
  • Competentiegericht coachen

Naast deze gedoseerde afwisseling tussen het aanreiken van theorie en het aanleren van vaardigheden zal gedurende de training uiteraard ook stilgestaan worden bij de procedurele aspecten die van belang zijn voor het ‘professioneel’ voeren van functioneringsgesprekken. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de richtlijnen die de Wet BIO  voorschrijft, de plek van het functioneringsgesprek binnen de totale gesprekkencyclus en de voorbereiding en het maken van een gespreksprotocol.

Na afloop van de cursus begrijpt u dat de functioneringsgesprekken cruciaal zijn voor de inzet van uw mensen. Daarnaast heeft u:

  • Meer kennis opgedaan van de Wet BIO
  • Meer zicht gekregen op de managementcyclus
  • Meer beeld gekregen bij competentie management
  • Ervaren dat de gesprekken veel impact kunnen hebben op het gedrag van uw medewerkers
  • Ervaren dat functioneringsgesprekken ook een vorm  van cocreatie is