Frictiedossiers

Steeds meer onderwijsorganisaties en zorginstellingen krijgen te maken met een snel toenemend aantal lastige personeelsdossiers. Deze zogenoemde frictiedossiers, die veroorzaakt worden door krimp, disfunctioneren, ziekte of plichtsverzuim vragen om een actieve inzet van zowel het management, de medewerker en in veel gevallen een deskundige objectieve externe partij.

De inzet van de arbodienst/bedrijfsarts is een gangbare en noodzakelijke stap, maar vaak wordt nog te weinig, of in een te laat stadium, de expertise ingeroepen van een bedrijfspsychologisch adviesbureau. De toegevoegde waarde van deze stap merken wij echter dagelijks in onze praktijk.

Bonnier en Partners doen bij onderwijsorganisaties en zorginstellingen psychodiagnostisch onderzoek en nemen bij medewerkers assessments af om aan de hand daarvan zicht te krijgen op de oorzaken van bestaande fricties. Vervolgens worden stappen aangegeven (of gezet) voor een verbetertraject.

Arbeidsgerelateerde psychodiagnostiek

Bij uitval door ziekte die gerelateerd is aan stressklachten (zoals overspannenheid, burn-out of andere psychische klachten die een negatief effect hebben op de belastbaarheid), kan arbeidsgerelateerde psychodiagnostiek uitkomst bieden.

Bij de psychodiagnostiek kan van diverse instrumenten gebruik gemaakt worden zoals persoonlijkheidsonderzoek, copingstijlentest en cognitieve capaciteitenonderzoek.

Heel weinig wordt tot op heden de emotionele intelligentie in kaart gebracht ondanks het feit dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een duidelijke relatie bestaat tussen emotionele intelligentie en de (psychische) belastbaarheid van medewerkers, is het aan te bevelen een emotionele intelligentietest altijd onderdeel uit te laten maken van het onderzoek.

Op basis van de uitkomsten van deze test alsmede van de resultaten van eerder genoemde testen en persoonlijke gesprekken, wordt er een gedegen analyse gemaakt van de onderliggende problematiek. Tenslotte kan met behulp van deze informatie een op maat gesneden ontwikkeltraject worden uitgezet, teneinde de persoonlijke effectiviteit en belastbaarheid van de medewerker te vergroten. De resultaten brengen eveneens in beeld wat het ontwikkelpotentieel is en of investering zinvol is.

Een op maat gesneden assessment

Naast ziekte is disfunctioneren een veel voorkomende oorzaak van personele frictie. Het gaat in deze gevallen niet zozeer om medewerkers die niet willen, maar vaker om medewerkers die het (nog) niet kunnen. In dergelijke situaties is een op maat gesneden assessment een zeer effectieve manier om als organisatie op gerichte en grondige manier te onderzoeken wat de oorzaken van het disfunctioneren zijn en wat ontwikkelpunten zijn.

Uiteindelijk ligt er een duidelijk en helder advies met aanknopingspunten voor het opstellen van het verbetertraject voor de betreffende medewerker.